[AtCoder] ABC 157 D – Friend Suggestions

2020年12月15日

問題

方針

まず初めに、友達関係の Union-Find を作成します。このとき、人 \( i \) の友達の数を \( f_i \) として数えます。次に、人 \( i \) のブロック人数を \( b_i \) と、人 \( i \) と 人 \( j \) がブロック関係かつ 人 \( i \) と 人 \( j \) が同じグラフに所属してるとき、人 \( i \) のブロックの人数を \( b_i \) として加算します。また、\( b_j \) も加算します。人 \( i \) の連結成分の数を \( a_i \) とすると、人 \( i \) の友達候補は、\( a_i – f_i – b_i – 1 \) となります。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

// Union-Find
class DisjointSet {
public:
 vector<int> p, rank, size;
 int group_num;
 DisjointSet(int n) {
  p.assign(n, 0);
  rank.assign(n, 0);
  size.assign(n, 0);
  group_num = n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
   make_set(i);
  }
 }

 void make_set(int x) {
  p[x] = x;
  rank[x] = 0;
  size[x] = 1;
 }

 bool same(int x, int y) {
  return find_set(x) == find_set(y);;
 }

 int find_set(int x) {
  if (x != p[x]) {
   p[x] = find_set(p[x]);
  }
  return p[x];
 }

 int union_size(int x) {
  if (x != p[x]) {
   size[x] = union_size(find_set(x));
  }
  return size[x];
 }

 void link(int x, int y) {
  if(rank[x] > rank[y]) {
   p[y] = x;
   size[x] = size[x] + size[y];
  }else if(rank[x] < rank[y]){
   p[x] = y;
   size[y] = size[x] + size[y];
  }else if(x != y) {
   p[y] = x;
   rank[x]++;
   size[x] = size[x] + size[y];
  }
 }

 void unite(int x, int y) {
  if (find_set(x) != find_set(y)) group_num--;
  link(find_set(x), find_set(y));
 }
};

int main() {
  int N, M, K;
  cin >> N >> M >> K;
  int f[N]{};
  int b[N]{};
  DisjointSet ds(N);
  int A, B, C, D;
  for (int i = 0; i < M; i++) {
    cin >> A >> B;
    A--;
    B--;
    ds.unite(A, B);
    f[A]++;
    f[B]++;
  }
  for (int i = 0; i < K; i++) {
    cin >> C >> D;
    C--;
    D--;
    if (ds.same(C, D)) {
      b[C]++;
      b[D]++;
    }
  }

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    int p = ds.union_size(i) - f[i] - b[i] - 1;
    if (i == N - 1) {
      cout << p << "\n";
    } else {
      cout << p << " ";
    }
  }
  return 0;
}