[yukicoder] No. 848 なかよし旅行

問題

方針

解説を見ても良く分かりませんでした。

似たような問題で、CSA の良問があります。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int N, M, P, Q, T;
static const ll INF = 100000000000000;
 
struct Node {
 int id;
 ll cost;
 Node() {}
 Node(int id, ll cost) : id(id), cost(cost){}
 bool operator< (const Node& node) const {
  return node.cost < cost;
 } 
};

// N: 頂点数, E: 辺の数, d: 距離 を格納する配列, 
// t: 始点, flag: true なら 無向辺, false なら 有向辺
void dijkstra(int N, int E, ll d[], int t, int from[], int to[], ll cost[], bool flag) {
 static const int WHITE = 0;
 static const int GRAY = 1;
 static const int BLACK = 2;
 
 int color[N];
 vector<Node> adj[N];
 for (int i = 0; i < N; i++) {
  d[i] = INF;
  color[i] = WHITE;
 }
 // 隣接リストの作成
 for (int i = 0; i < E; i++) {
  adj[from[i]].push_back(Node(to[i], cost[i]));
  if (flag) adj[to[i]].push_back(Node(from[i], cost[i]));
 }
 priority_queue<Node> pq;
 d[t] = 0;
 pq.push(Node(t, 0));
 while (!pq.empty()) {
  Node f = pq.top();
  pq.pop();
  int u = f.id;
  color[u] = BLACK;
  if (d[u] < f.cost) continue;
  for (int j = 0; j < adj[u].size(); j++) {
   int v = adj[u][j].id;
   if (color[v] == BLACK) continue;
   if (d[v] > d[u] + adj[u][j].cost) {
    d[v] = d[u] + adj[u][j].cost;
    pq.push(Node(v, d[v]));
    color[v] = GRAY;
   }
  }
 }
}

int main() {
 
 cin >> N >> M >> P >> Q >> T;
 int a[M], b[M];
 ll c[M];
 for (int i = 0; i < M; i++) {
  cin >> a[i] >> b[i] >> c[i];
  a[i]--;
  b[i]--;
 }
 P--;
 Q--;
 ll d[N], dP[N], dQ[N];
 dijkstra(N, M, d, 0, a, b, c, true);
 dijkstra(N, M, dP, P, a, b, c, true);
 dijkstra(N, M, dQ, Q, a, b, c, true);

 if (d[P] * 2 > T || d[Q] * 2 > T) {
  cout << "-1\n";
  return 0;
 }
 if (d[P] + dP[Q] + dQ[0] <= T) {
  cout << T << "\n";
  return 0;
 }
 ll ans = 0;
 for (int i = 0; i < N; i++) {
  for (int j = 0; j < N; j++) {
   if (d[i] + dP[i] + dP[j] + d[j] > T) continue;
   if (d[i] + dQ[i] + dQ[j] + d[j] > T) continue;
   ans = max(ans, T - max(dP[i] + dP[j], dQ[i] + dQ[j]));
  }
 }
 cout << ans << "\n";
 return 0;
}