[yukicoder] No. 811 約数の個数の最大化

2019年6月28日

問題

方針

約数の個数

\( i \) の約数の個数を \( d_i \) とします。\( i = nk \ (1\leq n \leq N \wedge 1 \leq k \leq N)\) を満たす \( i \) について、インクリメントさせます。

約数の個数のコード

 int dp[N]{};
 for (int i = 0; i < N; i++) dp[i] = 1;

 for (int i = 2; i < N; i++) {
  for (int j = i; j < N; j += i) {
   dp[j]++;
  }
 }

素因数の個数

\( i \) の素因数の個数を \( g_i \) とすると、\( g_{ij} = g_{i} + g_{j} \) が成り立ちます。これを利用して求めます。

素因数の個数を求めるコード

 int dp2[N]{};
 for (int i = 2; i < N; i++) {
  dp2[i] = 1;
 }
 for (int i = 2; i * i < N; i++) {
  for (int j = 2; i * j < N; j++) {
   dp2[i * j] = dp2[i] + dp2[j];
  }
 }

共通の素因数の個数

\( a \) と \( b \) の共通の素因数の個数は、\( a \) と \( b \) の最大公約数の素因数の個数になります。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
static const int MAX = 100001;

int gcd(int m, int n) {
 if (n == 0) return m;
 else return gcd(n, m % n);
}

int main() {
 cin.tie(0);
 ios::sync_with_stdio(false);
 int N, K;
 cin >> N >> K;
 
 int m = sqrt(N);
 int dp[N]{};
 for (int i = 0; i < N; i++) dp[i] = 1;

 for (int i = 2; i < N; i++) {
  for (int j = i; j < N; j += i) {
   dp[j]++;
  }
 }

 int dp2[N]{};
 for (int i = 2; i < N; i++) {
  dp2[i] = 1;
 }
 for (int i = 2; i * i < N; i++) {
  for (int j = 2; i * j < N; j++) {
   dp2[i * j] = dp2[i] + dp2[j];
  }
 }

 int ans = 1;
 int maxV = 0;
 for (int i = 1; i < N; i++) {
  int g = gcd(N, i);
  if (maxV < dp[i] && K <= dp2[g]) {
   maxV = dp[i];
   ans = i;
  }
 }

 cout << ans << "\n";
 return 0;
}