[Codeforces] Codeforces Round #669 (Div. 2) A. Ahahahahahahahaha

2020年12月13日

問題

方針

配列 \( a \) から並びを変えずに \( \dfrac{n}{2} \) 個以上要素を選んだ配列を \( b \) としたとき、\( b \) が \( b \) の奇数番目の和と偶数番目の和が等しくなるようにします。

\( a \) の \( 0 \) の個数が \( \dfrac{n}{2} \) 以上のとき

このとき、\( \dfrac{n}{2} \) 個の \( 0 \) を出力します。

\( a \) の \( 0 \) の個数が \( \dfrac{n}{2} \) 未満のとき

\( \dfrac{n}{2} \bmod 2 = 0 \) のとき

このとき、\( \dfrac{n}{2} \) 個の \( 1 \) を出力します。

\( \dfrac{n}{2} \bmod 2 = 1 \) のとき

このとき、\( \dfrac{n}{2} + 1\) 個の \( 1 \) を出力します。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

int a[100000];

void solve(int n) {
  int cnt = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] == 0) cnt++;
  }
  
  if (cnt >= n / 2) {
    cout << n / 2 << "\n";
    for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
      if (i == n / 2 - 1) {
        cout << "0\n";
      } else {
        cout << "0 ";
      }
    }
  } else {
    if ((n / 2) % 2 == 0) {
      cout << n / 2 << "\n";
      for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
        if (i == n / 2 - 1) {
          cout << "1\n";
        } else {
          cout << "1 ";
        }
      }
    } else {
      cout << n / 2 + 1 << "\n";
      for (int i = 0; i < n / 2 + 1; i++) {
        if (i == n / 2) {
          cout << "1\n";
        } else {
          cout << "1 ";
        }
      }
    }

  }
}

int main() {
  int t, n;
  cin >> t;
  for (int i = 0; i < t; i++) {
    cin >> n;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      cin >> a[j];
    }
    solve(n);
  }
  return 0;
}