[AtCoder] ARC 109 C – Large RPS Tournament

2020年12月12日

問題

方針

参加者が出す手は周期性を持ち、最初に出す手は周期 \( n \) で変わります。ここで、\( T_0 = ss \) とします。ここで、\( f(t) \) を文字列 \( t \) を出す参加者で勝利した文字列とします。\( T_i = f(T_{i – 1})f(T_{i – 1})\) とすると、\( T_k \) の先頭の文字列が答えとなります。

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

// (int) P < R < S
char winner(char c1, char c2) {
  if (c1 == c2) return c1;
  if (c1 > c2) {
    swap(c1, c2);
  }
  // c1 < c2
  if (c1 == 'P') {
    if (c2 == 'R') return 'P';
    else return 'S';
  } else {
    return 'R';
  }
}

int main() {
  int n, k;
  string s;
  cin >> n >> k >> s;
  s = s + s;
  for (int i = 0; i < k; i++) {
    string t = "";
    for (int j = 0; j < 2 * n; j++) {
      t += winner(s[2 * j], s[2 * j + 1]);
    }
    s = t + t;
    cout << s << "\n";
  }
  cout << s[0] << "\n";
  return 0;
}

感想

あまり理解していません。