[AtCoder] ABC 135 D – Digits Parade

問題

方針

動的計画法

\( d(i, j) \) を \( i \) 桁目までの調べた時、余りが \( j \) となるものの個数とします。初期値として、\( d(0, 0) = 1 \) とします。

 • \( S_i = ?\) のとき

\( ? \) には、\( 0 \) から \( 9 \) までの数字が入るので、

\[ d(i + 1, (10^i \times k + j )\bmod 13) \mathrel{+}=  d[i][j] \ ( 0 \leq k \leq 9 \wedge 0 \leq j \leq 12)\]

となります。

 • \( S_i = a \ ( 0 \leq a \leq 9)\) のとき

\[ d(i + 1, (10^i \times a + j )\bmod 13) \mathrel{+}=  d[i][j] \ ( 0 \leq j \leq 12)\]

コード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int main() {
 string S;
 cin >> S;
 ll mod = pow(10, 9) + 7;
 int l = S.length();
 ll dp[l + 1][13]{};
 dp[0][0] = 1;
 ll digit = 1;
 for (int i = l - 1; i >= 0; i--) {
  int idx = l - i;
  if (S[i] != '?') {
   ll k = S[i] - '0';
   for (ll j = 0; j < 13; j++) {
    ll m = ((digit * k )% 13 + j) % 13;
    dp[idx][m] += dp[idx - 1][j];
   }
  } else { 
   for (ll j = 0; j < 13; j++) {
    for (ll k = 0; k < 10; k++) {
     ll m = ((digit * k) % 13+ j) % 13;
     dp[idx][m] += dp[idx - 1][j];
    }
   }
  }
  for (int j = 0; j < 13; j++) {
   dp[idx][j] %= mod;
  }
  digit *= 10ll;
  digit %= 13;
 }
 cout << dp[l][5] << "\n";
 return 0;
}